Yazı Arşivi

03 Temmuz 2023

Vahdet İşsevenler Bugünün sorusu şudur: Yapay zekâ insanlığa sığar mı? Son haftalarda, özellikle de ChatGPT’nin dördüncü versiyonunun yayınlanmasıyla, yapay zekânın yapabildikleri küresel gündemi meşgul eden konular arasında ağırlıklı bir yer teşkil etmeye başladı. Bu maalesef politik bir meşguliyet değil. Yapay zekâ neleri yapabiliyor, onu nasıl kullanırım? Bu soru birçok farklı meslek mensubunun gündemi oldu. Bu…

03 Temmuz 2023

Selman Bayer Bugün insanlığın bir kriz içinde olduğu açık. Din-milliyet, özgürlük-güvenlik, yerel-küresel gibi birtakım ikiliklerin arasında bocalayıp durduğu ortada. Bunun yanında mezhep farklılıklarından, yerel kimliklere varana kadar sürekli bir bölünmeye maruz kaldığı, zorunlu ama insani olmayan bir tercihe zorlandığı aşikâr. İnsan bütün bu farklılıklar arasında yolunu kaybetmiş gibi görünüyor. Aydınlanmanın insanının olduğu kadar, Tanrı’nın yeryüzündeki…

03 Temmuz 2023

Mehmet Barış Albayrak* İçinde bulunduğumuz Antroposen Çağı ve yaklaşan iklim felaketi, çağdaş felsefi akımlarda genel olarak insanmerkezcilik karşıtlığını ve daha spesifik olarak özne merkezciliği hedefe alan bir ethos yaratmış gibi görünüyor. Çoğunlukla “yeni materyalizm” olarak adlandırılan bu çağdaş felsefe akımları[1], bu ethos bağlamında genel olarak özne felsefesini eleştirerek, insanmerkezci olmayan yeni bir tutumun gerekliliğine vurgu…

03 Temmuz 2023

Sam Dubal*   Bir nesilden fazla bir süre boyunca, insan hakları fikri liberal Batı’nın rehber yıldızı vasfıyla hizmet etmiştir. Dünyanın her yerinden gaddarlıklarla ve adaletsizliklerle mücadele eden en seçkin ve güçlü Batılı kurumlar ve bireylerden bazıları sığınmacıların, göçmenlerin ve zulme uğramışların insan haklarını gündeme getirerek tepki vermiştir. Perde arkasındaki fikrin gücü de müştereklerimizden ileri gelir;…

03 Temmuz 2023

Söyleşi: Burcu Bayer Dr. Serap Ekizler Sönmez, İslam sanatında geometrik desenler üzerine akademik çalışmalarının yanı sıra düzenlediği ulusal ve uluslararası atölyelerle geometrik desenlerin analizi konusunda farkındalık yaratıyor ve öğrenci yetiştiriyor. Hâlen FSMVÜ/ Kuram bünyesinde araştırmacı olarak ve Amerika merkezli Deen arts Foundation’da IGP (İslam sanatında geometrik desenler) program direktörü olarak çalışıyor. Zaman zaman Londra merkezli…

03 Temmuz 2023

M.Hakan Alvan Türklerin Orta Asya’da başlayan Müslümanlaşma sürecinde İslami kavramlar, İran kültürü üzerinden bize gelmiştir. Kur’an-ı Kerîm ve hadîs-i şerîf literatürü ile Arapça dilimize tesir etmiş olsa da İslam’ın temel ibadetlerini ifade ettiğimiz kelimeler -namaz, oruç, abdest gibi- Fars lisanından bize geçmiştir. Fakat çoğunluğu göçebe olan Türk halklarının ilmî olarak Arapçayı ve Farsçayı teferruatıyla bilmeleri…

03 Temmuz 2023

Hasan Sevil* Tasavvufun temel meselelerinden birisi afaka değil, enfüse bakmaktır. İnsan çevresine değil, kendisine bakınca görmeye başlar. Çünkü görmenin kemali kendine bakmaktan geçer. Kendisine bakmayı becerebilen, âdet hâline getirebilen insan çevresini de hakkıyla görür. Güncel tabirle oto-kritik denen süreç tam da budur. İnsan kendisine bakmaya başladığında kendisinde gördüğü kusurlardan, eksiklerden ve sorunlardan başını kaldıramaz. Hâliyle…

03 Temmuz 2023

Adem Beyaz*   Antik Yunan dünyasının en önemli hatiplerinden biri olan Demosthenes MÖ 384/383 yılında doğmuş, MÖ 322 yılında ölmüştür; oldukça varlıklı ve saygın bir aileden gelmektedir. Demosthenes henüz yedi yaşındayken MÖ 377 yılında babası vefat etmiş ve ona yüklü bir miras kalmıştır. Ancak henüz çok küçük olduğu için 18 yaşına kadar bu mirastan faydalanamamış,…

03 Temmuz 2023

Metin İzeti   Giriş Aşk kavramı, ilahi ve insani tabiatın bir sıfatı olarak İslam, felsefe ve tasavvuf söyleminde ele alınmıştır ve sadece din ve ilahiyat açısından değil diğer bilim disiplinleri açısından da incelenmiştir. Aşk konusunu edebiyat, psikoloji, tıp, biyoloji gibi bilimlerle uğraşan ulemanın müfredatında da görmek mümkündür. Değişik alanlarda ele alınmasından dolayı, aşk tezahüründen ortaya…

03 Temmuz 2023

Mustafa Eroğlu Prusya’nın 1866 yılında Avusturya’yı, 1871’de ise Fransa’yı yenmesinin ardından Alman Birliği kurulmuştur. Bismarck, iç ve dış politikada mutedil bir siyaseti tercih ederek yayılmacı bir politikaya mesafeli durmuştur. Bu dengeli politika sonucunda Almanya Doğu’da koloni elde etmede Fransa ve İngiltere’yle rekabet edemeyecek kadar geride kalmıştır. 1888 yılında II. Kaiser Wilhelm siyaset sahnesinde çıkarak Bismarck’a…