Kültür-Sanat


03 Temmuz 2023

M.Hakan Alvan Türklerin Orta Asya’da başlayan Müslümanlaşma sürecinde İslami kavramlar, İran kültürü üzerinden bize gelmiştir. Kur’an-ı Kerîm ve hadîs-i şerîf literatürü ile Arapça dilimize tesir etmiş olsa da İslam’ın temel ibadetlerini ifade ettiğimiz kelimeler -namaz, oruç, abdest gibi- Fars lisanından bize geçmiştir. Fakat çoğunluğu göçebe olan Türk halklarının ilmî olarak Arapçayı ve Farsçayı teferruatıyla bilmeleri…

03 Temmuz 2023

Hasan Sevil* Tasavvufun temel meselelerinden birisi afaka değil, enfüse bakmaktır. İnsan çevresine değil, kendisine bakınca görmeye başlar. Çünkü görmenin kemali kendine bakmaktan geçer. Kendisine bakmayı becerebilen, âdet hâline getirebilen insan çevresini de hakkıyla görür. Güncel tabirle oto-kritik denen süreç tam da budur. İnsan kendisine bakmaya başladığında kendisinde gördüğü kusurlardan, eksiklerden ve sorunlardan başını kaldıramaz. Hâliyle…

03 Temmuz 2023

Adem Beyaz*   Antik Yunan dünyasının en önemli hatiplerinden biri olan Demosthenes MÖ 384/383 yılında doğmuş, MÖ 322 yılında ölmüştür; oldukça varlıklı ve saygın bir aileden gelmektedir. Demosthenes henüz yedi yaşındayken MÖ 377 yılında babası vefat etmiş ve ona yüklü bir miras kalmıştır. Ancak henüz çok küçük olduğu için 18 yaşına kadar bu mirastan faydalanamamış,…

03 Temmuz 2023

Metin İzeti   Giriş Aşk kavramı, ilahi ve insani tabiatın bir sıfatı olarak İslam, felsefe ve tasavvuf söyleminde ele alınmıştır ve sadece din ve ilahiyat açısından değil diğer bilim disiplinleri açısından da incelenmiştir. Aşk konusunu edebiyat, psikoloji, tıp, biyoloji gibi bilimlerle uğraşan ulemanın müfredatında da görmek mümkündür. Değişik alanlarda ele alınmasından dolayı, aşk tezahüründen ortaya…

03 Temmuz 2023

Mustafa Eroğlu Prusya’nın 1866 yılında Avusturya’yı, 1871’de ise Fransa’yı yenmesinin ardından Alman Birliği kurulmuştur. Bismarck, iç ve dış politikada mutedil bir siyaseti tercih ederek yayılmacı bir politikaya mesafeli durmuştur. Bu dengeli politika sonucunda Almanya Doğu’da koloni elde etmede Fransa ve İngiltere’yle rekabet edemeyecek kadar geride kalmıştır. 1888 yılında II. Kaiser Wilhelm siyaset sahnesinde çıkarak Bismarck’a…

03 Temmuz 2023

Yalçın Çetinkaya * Mekân, insanın kendi yaşama biçimine, tasavvur ve tahayyüllerine, zevklerine, kültürüne uygun olarak oluşturduğu yaşama alanlarıdır ve mekânda, onu meydana getiren insanın saydığım bu özelliklerinin yansımalarını görebilmek mümkündür. Bir mekâna girildiğinde, bu mekânın ait olduğu kültür ve yaşama biçimini, mekân tasarımından içerideki düzenlemeye kadar anlayabilmek mümkündür. Dolayısıyla mekân ile insan arasında bir uyum…

03 Temmuz 2023

Havva Yılmaz   Orta sınıf eleştirisi 1990 sonrası palazlanan Yeni Türk Sineması filmlerinin önemli temalarındandır. Türk sinemasının küreselleşmeye yönelik ilk adımlarını attığı 1980 sonrası dönemde yetişen yönetmenlerin, 1990’ların sonları ve 2000’lerin başlarında çektikleri filmlerle kendini gösteren Yeni Türk Sineması, Yeşilçam melodramlarının aksine mutlu sonları garantilemeden, çeşitli bireysel ve toplumsal konulara değinir. Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge…

03 Nisan 2023

Türkan Alvan & M. Hakan Alvan Buhûrîzâde Mustafa Itrî (v.1711) misk ü anber ve çiçek tütsüleri satan bir ailenin oğluydu. Şiirlerinde kullandığı “güzel ve latif çiçek kokusu” anlamına gelen mahlası Itrî de bu musıkî dehası çocuğun yüzyıllar sonra daha nice gönlü, ıtır kokan latif besteleriyle ferahlatacağının habercisiydi. Hayatı hakkında tartışmalı ve pek az bilgiye rağmen…

03 Nisan 2023

Selman Bayer Honoré de Balzac’ın yaklaşık sekiz yılda yazdığı üç ciltlik romanı Sönmüş Hayaller yalnızca İnsanlık Komedyası’nın değil dünya romanının da zirve eserleri arasında yer alır. Hayatının baharında iki gencin hikâyesine yoğunlaşan roman “İki Şair”, “Taşralı Bir Büyük Adam Paris’te” ve “Bir Yaratıcının Çektikleri” adlı üç bölümden oluşur. Romanda yalnızca bir sanatçının hazin öyküsünü okumayız…

03 Nisan 2023

Adem Beyaz* Platon’un eserleri arasında Mektuplar, sahte diyaloglarının hemen ardında yer alır. Mektuplar, Platon’un eserlerinin alışılagelmiş anlatım üslubunun dışında diyaloglar hâlinde değil de yalnızca tek bir kişinin muhataplarına hitabı olarak oluşturulmuştur. Günümüze on üç mektup ulaşmıştır; ele aldığı mevzuların daha anlaşılır kılınması için bu mektupların amaçlarına veya kronolojik bir sıralamaya göre değil de hitap ettikleri…