KADIN GÜFTEKÂRLAR 

 • Sabah Ülkesi - Cover
 • Mustafa Hakan Alvan

   

  Müzik, insanın duygu ve düşüncelerini yine soyut bir düzlem olan melodilerle ortaya koyması sanatıdır. Bu soyut hissediş, sözlü bir yapıyla yani güfte ile birleşirse somutlaşır. Dünyadaki pek çok kültür sahasında olduğu gibi bizim kültür coğrafyamızda da aynı birliktelik söz konusudur. Enstrümantal eserler dışarıda bırakılacak olursa hemen her zaman güfte ile beste birbirini takip eden ve besleyen iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Şiir dilinin ihtiva ettiği anlam ve duygu, ona uygun bir melodi ile birleşirse, eserin tesiri katbekat büyür. Bu meyanda kültürümüzde güftenin bilinirliğini artırmak, dinleyicilerin hafızasında yer etmesini sağlamak için musikiden istifade edilmiştir. Bu temel üstüne gelişen müzik kültürümüzde, şarkı, türkü ve ilahi formlarıyla özetleyebileceğimiz muhteşem bir miras ortaya çıkmıştır.

  Güfteler, bir şairin şiirlerinden bestekârın duygu dünyasına uygun düşen bir tanesini seçmesi ile ortaya çıkabileceği gibi, bir şairin bestelenmek üzere güfte kaleme alması da sık rastlanılan bir durumdur. Bu meyanda şiirimizde güfte yazarlığı adı altında bir branştan bahsetmek yanlış olmaz.  Bazı hallerde eserin güftekârı ile bestekârı aynı kişi olabilir. Özellikle halk şiirimizde saz şairlerinin -çoğu zaman o anda ve irticalen- söyledikleri şiirleri yine kendi sazları ile melodik bir yapıya büründürdükleri bilinmektedir.

  Kültürümüzde,  daha ziyade hece ölçüsüne dayanan, daha sade bir anlatım benimseyen halk şiiri Türk halk müziğini; ekseriyetle aruz ölçüsüne dayanan, daha sanatlı bir söyleyişi önceleyen divan şiiri Klasik Türk Musikisi’ni, dinî meseleleri ve ahlaki öğütleri ele alan, ekseriyetle bir Veli tarafından kaleme alınan ve nutuk olarak bilinen tekke şiiri ise Tasavvuf (Tekke) musikisini beslemiştir. Sayılan branşlarda eser üreten şair ve bestekârlar arasında -diğer bütün toplumlarda olduğu gibi- erkek sanatçıların sayısı kadın sanatçılardan fazladır.  Bunun sosyal, coğrafi ve dinî birçok sebebi vardır. Bununla birlikte kadın sanatçıların sayıca azlığı, başlı başına bu sanatkârların etkilerini ve sanattaki vukufiyetlerini gösteren bir ölçüt değildir. Bilindiği üzere sanatın en temel konusu olan insan duygu ve düşüncelerinin estetik ölçülerle dışa vurumudur. Dolayısıyla nazik ve nâzenin yapıları, duygu ve hissedişteki ilerilikleri ile kadın sanatkârlar bu hususta erkek sanatkârlardan geri kalmış değillerdir

  Bilhassa türkülerde kadının yeri çok daha belirgin bir hâldedir. Maniler, aşk ve hasret öyküleri, gelin ve asker ağıtları, bir vefatı takip eden mersiyeler ve ağıtlar gibi halk edebiyatı türlerinde kadın şairlerin karşı cinslerinden açık ara daha fazla eser ürettiği rahatlıkla söylenebilir. Yine halk türkülerinin sözel yapısı incelenirse repertuvarın azımsanmayacak bir bölümünün kadın dilinden çıktığı görülecektir. Sözgelimi İzmit yöresinden derlenen;

  “Sahil boyu iskele
  Yârim gitti askere
  Yüzbaşıya söyleyin
  Çabuk versin tezkere”

  Türküsünde şairin adı ve kimliği açık olmasa da eser sahibinin bir kadın olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Ekseriyetle halk şiirimizde divan şiiri ve tekke şiirinde olduğu gibi “mahlas” yani şiiri yazan kişinin adı veya lakabını şiir içinde kullanması âdeti olmadığı için bu şiirleri söyleyen kadınların açık kimlikleri çoğunlukla bilinmemektedir. Anonim mahiyetteki türkülerimizin sanatkârlarının tespit edilmesi kolay değildir. Ancak yukarıda arz edildiği gibi, halk şiirimizde kadın sanatkârların tesirini anlamak için eserlerin içeriğine yönelmek, satır aralarında kadın sanatkârlarımızın duyuş ve hissedişini aramak gerekmektedir.

  Halk müziğimizde genel durum böyle iken, klasik musikimizde ve tasavvuf müziğimizde durum biraz farklıdır. Bu sahalarda kadın dilinden çıkmış şiirlerin güfte olarak kullanılması erkeklere nazaran bir hayli az görülen bir durumdur. Bu durum esas itibarı ile sosyolojik bir kırılmadan kaynaklanmaktadır. Kırsal hayatta bulunan kadın, hayatın her alanında daha aktif bir konumda bulunduğundan, toplumda yaşanan birçok olayın şahididir. Köy yaşantısı tarlada çalışmak, hayvanların bakımı, yemeklerin hazırlanması gibi pek çok sosyal faaliyette kadın ve erkeğin bir arada çalışmasını gerektiren bir sosyal ortamdır. Bu nedenle pek çok meselede kadınlar fikir ve duygularını beyan etme imkânını yakalar. Bu hak ve imkân halk şiirinde de kadını belirgin hâle getirir. Ne var ki şehir hayatında erkeğin ve kadının görev ve sorumlulukları daha belirgin çizgilerle ayrılmıştır. Geleneksel şehir yaşantısında kadın daha çok ev hayatının idaresiyle meşguldür. Bu sebeple toplumu ilgilendiren olaylardan kırsal kesim kadınına nazaran daha uzak konumdadır. Şehirli kadınlar arası sosyal ilişkiler ağı daha çok ev ziyaretleri, birlikte ev işlerini yürütme, belirli el işlerinde ortaklaşma gibi kendi içine dönük bir çevrede gerçekleşir. Bu yüzden şehir hayatı içinde daha çok belirginleşen divan edebiyatında kadının şiir dili daha az hissedilir. Dolayısıyla klasik müziğimizin güftekârlarında da bu görüntü aynı şekilde karşımıza çıkar. Tüm bunlara rağmen sayıları az olmasına rağmen kadın şairlerlerden bazı isimler bu sahada isimlerini duyurmuştur. Zeyneb Hâtun (v.1474), Mihrî Hâtun (v.1512), Ayşe Hubbî Hâtun ( v.1590), Leylâ Hanım (v.1847), Nigâr Hanım (1862-1918), İhsan Raif Hanım (1887-1926) Osmanlı dönemi kadın güftekarlardan akla gelen ilk isimlerdendir.

  Son yüzyılda yaşanan modernleşme süreciyle beraber kadının hayatın her sahasında söz sahibi olmasının belirginleşmesi kadınların şiir ve güfte sahasındaki paylarını da artırmıştır. Bu kadın şairlerin şiirlerinden bestelen birçok eser halkımızın zevkle dinlediği eserlerdendir.

  Bunlardan bazı örnekler verelim:

  Nihâvend Şarkı

  Güfte: İhsan Raif Hanım

  Beste: Kemânî Serkis Efendi

  Kimseye etmem şikayet; ağlarım ben hâlime

  Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbâlime

  Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbâlime

  Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbâlime

   

  Hüzzam Şarkı

  Güfte: Fitnat Sağlık

  Beste: Yesari Asım Arsoy

  Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır

  Yalnız senin aşkın ile rûhum solacaktır

  Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır

  Yalnız senin aşkın ile rûhum solacaktır

   

  Uşşak Şarkı

  Güfte ve Beste:Sevim Şengül

  Mehtâplı gecelerde hep seni andım

  Belki gelirsin diye boş yere yandım

  Yeter Allâh’ım yeter çektiğim çile

  Belki gelirsin diye boş yere yandım

   

  Hicaz Şarkı

  Güfte: Güzide Taranoğlu

  Beste: Muzaffer İlkar

  Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın

  Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın

  Sarıldım kadehlere derman olur diyerek

  Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın

   

  Hüseyni Şarkı

  Güfte:Hüceste Aksavrın

  Beste: Selahattin İçli

  Zeytin gözlüm sana meylim nedendir

  Bu sevmenin kabahati kimdedir

  Gül olmuşsun dikenlerin bendedir

  Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne

  Şarkıları düşürürüm peşine

   

  Zeytin gözlüm özlem ektim yollara

  Rast gelirsen halimi sor onlara

  Gül kurusu akşamlar senden yana

  Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne

  Şarkıları düşürürüm peşine

   

  Segâh Şarkı

  Güfte: Sennur Sezer

  Beste:Teoman Alpay

  Gurbet içimde bir ok her şey bana yabancı

  Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı

  Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı

  Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı

   

  Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı

  Bu ne bitmez çileymiş neden hala dolmadı

  Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı

  Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı

   

  Muhayyerkürdi Şarkı

  Güfte: Melek Hiç

  Beste: Amir Ateş

  Bir  kızıl goncaya benzer dudağın

  Açılan tek gülüsün sen bu bağın

  Kurulur kalplere sevda otağın

  Kim bilir hangi gönüldür durağın

   

  Her gören göğsüme taksam seni der

  Kimi ateş gibi yaktın beni der

  Kimi billur bakışından söz eder

  Kim bilir hangi gönüldür durağın

   

  Nihâvend Şarkı

  Güfte ve Beste: Nevzat Akay(1915-1969)

  Doymadım sana ağlarım âh ederek yana yana

  Geç buldum çabuk kaybettim hicrân oldu hayat bana

  Aldı felek çaresi yok acısın Allah bana

  Geç buldum çabuk kaybettim hicrân oldu hayat bana

   

  Hicazkar Şarkı

  Güfte ve Beste: Neveser Kökdeş

  Gül dalında öten bülbülün olsam

  Ötsem yanık yanık gönlüme dolsan

  Aşkını dilesem kalbime sunsam

  Ne olur uğruna sararıp solsam

  Baharım , çiçeğim , güzelim , sevgilim

  Sar beni kollarına canım diyeyim

   

  Bir kuş olsam pencerene konsam

  Aşkın şarkısını sana okusam

  Göğsünde yatsam da biraz uyusam

  Elemi unutsam neşemi bulsam

  Baharım , çiçeğim , güzelim , sevgilim

  Sar beni kollarına canım diyeyim

   

  Mahur Şarkı

  Güfte: Ülkü Aker

  Beste: İrfan Özbakır

  Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin

  Dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin

  Benim gibi özlesen benim gibi sevseydin

  Dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin

   

  Kuruyan dudağıma bir damla su verseydin

  Yine öyle neşeyle kahkahayla gülseydin

  Benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin

  Dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin

   

  Bugün elimizde notası bulunan Türk müziği arşivimizdeki kadın güftekârların isimleri:

  Âdile Sultan

  Afife Köprülü

  Ahsen Gürtin

  Alev Avcı

  Alev Erguner

  Aliye Hanım

  Altıngül Gürsel

  Arzu Bahar

  Arzu Bayar

  Arzu Kabukçu

  Arzu Kırali

  Arzu(Subakan)Kabukçu

  Arzu Taşçı

  Aslıhan Aytülün

  Asuman Erdemli

  Asuman Polat

  Asuman Solak

  Asya Demirtaş

  Ayça Nur Kip

  Ayfer Erdoğan

  Ayfer Yelken

  Ayla Hamza

  Ayla Peken

  Ayla Uyar

  Aylin Sarıkayalı

  Aylin Uçanlar

  Aynur İnam

  Aynur Saydam

  Aysel Gürel

  Aysın Uğur Kezer

  Ayşe Birgül Yılmaz

  Ayşe Emel

  Ayşe Feyzioğlu

  Ayşe Meral Gürgan

  Ayşe İsmet Teymûrî Hanım

  Ayşe Salkaya

  Ayşe Taşbaş

  Ayşenur Özpekel

  Ayten Adaşoğlu

  Ayten Akdağ

  Ayten Baykal

  Ayten Bovkır

  Ayten Çelikoğlu

  Ayten Çetiner

  Ayten Çınar

  Ayten İnal

  Ayten Uğuralp

  Ayten Yavaşça

  Aytül Dinler

  Azize Emel Karataş

  Azize Tüten

  Bahar Gökfiliz

  Bedia Kirazoğlu

  Bedia Tuna

  Belgin Gül

  Belgin Yılmaz

  Belkıs Hakan

  Belkıs İlker

  Bengül Erdamar

  Berran Yalçın

  Betül Ersel

  Betül Erselik

  Betül Koçum

  Betül Yücer

  Beyza Kutluay

  Bilge Kazaz

  Birsen Demiriz

  Birsen Güldiken

  Birsen Güneysu Kalender

  Buket Burma

  Buket Durmaz

  Cahide Sultan

  Cahide Ulaş

  Canan Aşiroğlu

  Canan Karadeniz

  Canan Özdenkoş

  Cangül Büke

  Cavidan Birkan

  Cavidan Yazıcıoğlu

  Celile Ayyıldız

  Cevriye Bânu Hanım

  Ceyda Görk Üsküdarlı

  Çeşm-i Âfet Hanım

  Çiğdem Akbulut

  Çiğdem Sabuncuoğlu

  Devlet Çelebi Hanım

  Didem Çulhaoğlu

  Dilek Aksüt

  Dilek Özer

  Dilek Yılmaz

  Dürdâne Altan

  Ebru Güner

  Ebru Uzel

  Ece Güngör

  Ela Kurt

  Elif Ece Güner

  Eliz Avaroğlu

  Elvan Atay

  Emel İnci

  Emel Sönmez

  Emine Beyza Bacı

  Emine Ertem

  Emine Kazıkoğlu

  Emine Öksüzoğlu

  Emine Şanlı

  Emriye Gürdal

  Esin Şenkal

  Esin Ünal

  Esma Karamancı

  Esra Çelik

  F.Eser Sayan

  F.Gül Kızılkan

  F.Necla Hepgür

  Fahire Belen

  Fahriye Ongun

  Fahriye Zişan Hanım

  Faika Mücella

  Faika Sarp

  Fatıne Talay

  Fatma Ayyıldız Nuran

  Fatma Hanım(Hacce)

  Fatma Hanım( Tekirdağ’lı)

  Fatma Kamile Hanım

  Fatma Mit

  Fatma Nigar Ulusoy

  Fatma Onur

  Fatma Tüzer Özgen

  Fatoş Koçarslan

  Fazıla Atabek

  Fazilet Işıtman

  Fehime Nükhet

  Ferda Akıncı

  Ferdane Şen

  Ferhunde Şehitoğlu

  Feride Hanım

  Feride Şentürk

  Feriha Altıncı

  Ferzan Meriç

  Fethiye Sümbül Güç

  Filiz Bedük

  Filiz Çelik

  Fıtnat Hanım

  Fıtnat Sağlık

  Fulden Ural

  Funda Binnur Ünal

  Funda Dicle

  Füsun Baktagir

  Füsun Baysal

  Füsun Erol

  Füsun Güçer

  Füsun Ocakçıoğlu

  Füsun Tuncer

  Füsun Varoğlu

  Gamze Adanalı Mehmetoğlu

  Gaye Dilek Gezer

  Gaye Kurt

  Gonca Gül

  Gönül Akın

  Gönül Aksoy

  Gönül Halıcı

  Gönül Paçacı

  Gönül Şen

  Gönül Şengül

  Gül Conkara

  Gül Işıksal

  Gül Kansu

  Gül Yuva

  Gülay Çelikoğlu

  Gülay Elgin

  Gülçin Güner

  Güldal Okuducu

  Güldeniz Ekmen Agiş

  Güleda Keleş

  Güler Donat

  Güler Kalkan

  Güler Kazmacı

  Güler Kotan

  Güler Meriçkan

  Güler Turan

  Gülgun Koçman

  Gülhan Metin

  Güllü Bingöl

  Gülse Taşbaş

  Gülse Yöney

  Gülser Bal

  Gülser Çelikoğlu

  Gülseren Ertopçu

  Gülseren Mungan

  Gülsüm Gülmez

  Gülten Çiçek Tural

  Gülten Köse

  Gülten Veral

  Günsel Çelikoğlu

  Günuğur İldem

  Gürşen Sevinç

  Güzîde Ana

  Güzide Gedik

  Güzide Taranoğlu

  Güzin Oralkan

  Hâdiye Arslan

  Hâdiye Öztoksoy

  Hâlide Eral

  Hâlide Karamahmutoğlu

  Hâlide Nusret Zorlutuna

  Hâlide Pişkin

  Handan Bilgütay

  Hânende Nasîbe Hanım

  Hânende Zâhide Hanım

  Hanife Kahraman

  Hanife Uzun

  Hanife Zafir

  Hatice Cenan Hanım

  Hatice İffet Hanım

  Hatice Nakiye Hanım

  Hatice Nuriz Gökmenoğlu

  Hatice Yücel

  Havva Tekin

  Hayriye Çitoğlu

  Hayriye Edinsel

  Hayrunnisa Aydınlıoğlu

  Hedise Işıtan

  Hikmet Zeynep Bone

  Hilal Mertyürek

  Hubbî Hatun

  Huriser Güneri

  Hüceste Aksavrın

  Hülya Akarsu

  Hülya Atacan

  Hülya Doğrusöz

  Hülya Nasuf

  Hülya Özel

  Hülya Rüya

  Hülya Sönmez

  Hülya Sümer

  Hülya Şenkul

  Hümeyra Aslantürk

  Hüsniye Hanım

  Hz. Fatıma

  Işık Karaçam

  Işın Ergüney

  İclâl Ataç

  İdil Çeliker

  İkbal Bacı

  İkbal Erdoğan

  İklim Karaca ( Cem Karaca’nın eşi)

  İlkay(Odabaş)Eyüpoğlu

  İlknur Sevim

  İnci Koçak

  İnci Tun

  İnciser Sarıhan

  İsmihan Karaca

  Jale Akın

  Jale Fer

  Jale Sinar

  Jale Yıldırım

  Jülide Gülizar

  1. Şule Özmen

  Kadriye Babahan

  Kıymet Hanım

  Kıymet Özdemir

  Lale Alaçam

  Latife Ünsal

  Leman Subaşı

  Leman Şenbay

  Leyla Dirikcan

  Leyla Ersuna

  Leyla Hanım

  Leyla Saz

  Leyla Taş

  Mâcide Hanım Kemânî

  Mahşah Hanım

  Mâide Hanım

  Makbûle Erman

  Makbûle Tatlıyay

  Manolya Keşeloğlu

  Matlûbe Helvâyî Bacı

  Mebrûke Çağla

  Mediha Canbay

  Mediha Gufrantaş

  Mediha Şen Sancakoğlu

  Mefharet(Atalay)Yıldırım

  Mehtap Günaydın

  Melahat Akan

  Melahat Akyürek

  Melahat Altındağ

  Melahat Altındal

  Melahat Pars

  Melahat Sezener

  Melahat Tandoğan

  Melda Hakgüder

  Melek Han

  Melek Hiç

  Melek Öktem

  Meliha Handan Yazıcı

  Melike Arıt

  Meltem Baş

  Meltem Doğanay

  Memduha Olgun

  Memduha Zeynep Arıcan

  Münire Öktem

  Meral Güney

  Meral Güney Bozdoğan

  Meral Güvensen

  Meral Mavinil

  Meral Nakip

  Meral Rona

  Meral Sözer

  Meryem Sevin

  Mesrure Oral

  Mesude Görgün

  Mevlüde Demir

  Mihrî Hatun

  Mine Balman

  Mine Erol

  Mine Gül Karadağ

  Mine Sağır

  Mine Sağlam

  Miyaser Gülşen

  Mualla Anıl

  Mualla Kâtip

  Mualla Yasdıman

  Muazzez Kürdan

  Mukadder Özakman

  Mukadder Taşçı

  Mukaddes Çıtlak

  Mutluay Durak

  Muzaffer Hanım

  Mübeccel Altıparmak

  Mübeccel Bingöl

  Müberra Değer

  Müberra Kevser Değer

  Mücehher Gülçığ

  Münevver ErilmezMünire Aksaray

  Münîre Bacı

  Münire Hanım

  Mürüvvet Yıldızdoğan

  Müzehher Güyer

  Müzeyyen Hançerci

  Müzeyyen Hanım

  Nadide Buluç

  Nadide Gülpınar

  Nadide Gürpınar

  Nagehan(Orbay)Akay

  Nagehan Ürkütlüoğlu

  Nakifer Yıldırım

  Nalan(Arslan)Yurtbaşı

  Nalan Bozdemir

  Nazan(Şara)Şatana

  Nebahat Üner

  Necla Baykula

  Necla Gürer

  Necla Orer

  Necla Özmen

  Necla Peker

  Necla Ünal

  Necmiye Kuru

  Necmiye Sangan

  Nefise Özses

  Nefiye Erçal

  Nehir Tınaz

  Nemika Kilerci

  Nemika Mürseloğlu

  Neriman Kutlugün

  Neriman Yurttaş

  Nermin Çağlar

  Nesli Koca

  Neslihan Kutluay

  Nesrin(Beşkardeş)Öktemer

  Nesrin Çakır

  Nesrin Erberksoy

  Nesrin Erbil

  Nesrin Feyzioğlu

  Nevbahar Özel

  Neveser Kökdeş

  Nevin Emgen

  Nevin Koç

  Nevin Konuk

  Nevin Örnek

  Nevin Tali

  Nevin Yavuz

  Neyyire Muhterem(Ülker)Köksal

  Nezahat Kuntar

  Nezahat Kunttay

  Nezahat Onaner

  Nezahat Soysev

  Nezahat Tuna

  Nezahat Türker

  Neziha İpek

  Nezihe Becerikli

  Nezihe Gönül

  Nezihe(Köksal)İlarslan

  Nigâr Gâlib Ulusoy

  Nigâr Hanım  Kemânî

  Nigâr Osman Hanım

  Nihal Altan

  Nihal Erkutun

  Nihal Özyüksel

  Nihayet Ağçay

  Nil Ergül

  Nilay Yöney

  Nilay Hande Özge

  Nilgün Aygül Bingöl

  Nilgün İşgüden

  1. Nilgün Özerden

  Nilgün Yıldıran

  Nilüfer Özkan

  Nimet Ünay Gündoğan

  Nisayî Fermâyed

  Nur Ersen

  Nuran Hariri

  Nuran Severcan

  Nuray Alper

  Nurcan Atalay

  Nurcan Çelik

  Nurcan Talay

  Nurçin Pamukçu

  Nurhan Demetgül

  Nurhan Emek

  Nurhan İzer

  Nurhayat Sakarya

  Nuriye Binnur Kale

  Nuriye Eracar

  Nuriye Hanım (ûdî)

  Nuriye Kalaycıoğlu

  Nursal Ünsal Birtek

  Nursen Bayrak

  Nursen Deliktaş

  Nurşen Aslan

  Nurten Becerikli

  Nurten Can

  Nurten Demirtaş

  Nurten Köroğlu

  Nurten Deniz Yaşar

  Nükhet Ulaştır

  Oya Alpagot

  Oya Şahin

  Özgül Tezbaşaran

  Özlem Erden

  Özlem Top

  Perihan Atalay

  Perihan Sözen

  Pervin Şakar

  Pervin Şeker

  Pervin Yetiş

  Pınar Çetinel

  Pınar Güven

  Pınar Köksal

  Rabia Hatun

  Rabia Yavrutürk

  Râdife Erten

  Rana Uzuner

  Reyhan Karataş

  Reyhan Moralı

  Rezan Kardeşler

  Rümeysa Çakmak

  Saadet İdrisoğlu

  Saadet Özkeleş

  Saadet Vural

  Sabahat Emir

  Sabiha Serin

  Sâdıka Ana

  Sadime Erimli

  Safiye tekin

  Sâhire Diker

  Sahra Gülyüz

  Sâime Ayaz

  Sâime Güner

  Sâime Kazazoğlu

  Sâkine Bacı

  Sâliha Anıl

  Sâniye Tekin

  Santûrî Şükûfe Hanım

  Seher Erol

  Selma Çuhacı

  Selma Davaslıgil

  Selma Dinçer

  Selma Erdeviren

  Selma Kıvanç

  Sema Geyve

  Sema Sancak

  Sema Sertabipoğlu

  Semahat Özdenses

  Samiha Ayverdi

  Semiha Coşkunmeriç

  Semiha Nurova

  Semiha ongun

  Semine Taykurtay

  Semra Ersoylu

  Semra Karagüzel

  Semra Nazlıben

  Semra Sayar

  Semra Türel

  Seniha Çelikkan

  Seniha Kambay

  Serap Arısan

  Serap Sönmez

  Serap(Tardü)Arısan

  Serpil Koca

  Serpil Yazıcı

  Sevda Caner

  Servet Hanım

  Sevda Somer

  Sevgi Balın

  Sevgi Ersoy

  Sevgi Gökbakan

  Sevgi Tutkuğ

  Sevil Perinçek

  Sevim Akbaydoğan

  Sevim Çır

  Sevim Gönenç

  Sevim İşler

  Sevim Kalkandelen

  Sevim Özhan

  Sevim Sürer

  Sevim Şengül

  Sevim Taşbaş

  Sevim Toker

  Sevim(Vardar)Lüleci

  Sevim Varol

  Sevim Yücealp

  Sevinç Atan

  Sevinç Şatır

  Seyhan Girginer

  Sırrî Râhile Hanım

  Sibel Taşbaş

  Songül Özsoy

  Suna Hezer

  Suna Korkmaz

  Suna Tanaltay

  Suzan Alptekin

  Suzan İdrisoğlu

  Suzan Ülkü

  Süheyla Gürmeriç

  Süheyla Gürses

  Süheyla Moray

  Süheyla Muhterem Hanım

  Şâdan Kalkavan

  Şâdan Ruma

  Şâdıman Süeroğlu

  Şâdiye Hanım (kemânî)

  Şâdiye Özkır

  Şâdiye Sangan

  Şafaknur Yalçın

  Şâyeste Hanım

  Şehime Ünser

  Şehnaz Öztürk

  Şehriban Türe

  Şemî nin Gülü Emine Hanım

  Şeref Hanım (kemanî)

  Şerife Sipahi

  Şermin Ergöl

  Şermin Urcan

  Şeyda Temuçin

  Şirin(Pancaroğlu)Dervent

  Şükûfe Nihal Başar

  Şule Özmen

  Şule Ülgen

  Şükran Işık

  Şükran Kıvanç

  Şükran Yücedağ

  Tevhîde Hanım

  Tuğba Arıkal

  Tülay Aksu

  Tülay Arıcı

  Tülin Dursun

  Tülin Özbenli

  Türkan Alvan

  Türkan Ateş

  Türkan Berker

  Türkan(Öncü)Karamağaralı

  Türkan Sakarya

  Türkan Uslu

  Türkan Uzel

  Ulviye Özpar

  Ulviye Savtur

  Ülker Aygün

  Ülkü Ahıska

  Ülkü Aker

  Ülkü Armağan

  Ülkü Duysak

  Ümran Baykal

  Ümran Çetin

  Ümran Soylu

  Vahide Bulak

  Vahide Hanım

  Vecihe Engin

  Vedia Dereoğlu

  Veliye Yakut

  Y.Nesrin Aksoyer

  Yağmur Atılal

  Yasemin Atasever

  Yasemin Balkan

  Yasemin Mirahmetoğlu

  Yasemin Uzun

  Yaşar Nezihe Bükülmez

  Yegane Teksel

  Yeşim Kopan

  Yıldız Aliefendioğlu

  Yıldız Batırbaygil

  Yıldız Büget

  Yıldız Hanım

  Yonca Şahin Şimşek

  Yurdagül Özay

  Yurdagül Tepebaşı

  Yüksel(Gemalmaz)Şatoğlu

  Yüksel Kip

  Yüksel Yumlu

  Yüsra Elravi

  Zehra Pınarses

  Zeliha Bezen

  Zerrin Çulhaoğlu

  Zerrin Dağlı

  Zerrin Erdem

  Zerrin Germiyanoğlu

  Zeynep Arıcan

  Zeynep Arıkan

  Zeynep Hanım

  Zeynep Hatun

  Zişan Erdir

  Zuhal Sayman

  Zübeyde Öktem